nhan qua fo4 Andrae, Foerster d?n ??u khch hng ti?m n?ng trong tr ch?i nhm WJC

L?u y: N?u b?n mua m?t ci g ? th?ng qua m?t trong cc lin k?t lin k?t c?a chng t?i, Schneps Media c th? ki?m ???c m?t kho?n hoa h?ng.
Flyers 'Tyson Foerster
Tarrytown, NY ? Ngy 18 thng 9: Philadelphia Flyers Forward Tyson Foerster (52) hnh ??ng trong tr ch?i tan binh tr?i pht tri?n New York Rangers gi?a New York Rangers v Philadelphia Flyers vo ngy 18 thng 9 n?m 2021 t?i C? s? ?o t?o MSG ? Tarrytown, NY (?nh c?a Joshua Sarner/Icon Sportswire)

Thng 12 n?m ngoi, Gi?i v? ??ch Junior th? gi?i IIHF ?? ???c ln k? ho?ch di?n ra. Th?t kh?ng may, ??i d?ch ?ang di?n ra ?? nm m?t chi?c c? l vo nh?ng k? ho?ch ban ??u ?. M?t tu?n tr??c, Gi?i v? ??ch Junior th? gi?i IIHF ?? kh?i ??ng l?i.

B?n khch hng ti?m n?ng ??i di?n cho Philadelphia Flyers. Th?y S? c ng??i b?o v? Brian Zanetti. Th?y ?i?n c ng??i b?o v? Emil Andrae. Canada c m?t c?p v? pha tr??c, Tyson Foerster v Elliot Desnoyers. Foerster l s? b? sung; Nh?ng ng??i khc ?? th?c hi?n m?t ??i hnh th? gi?i c?a Juniors vo n?m 2021.

H?m qua, ch?i nhm k?t thc. Ngy mai, cc vng t? k?t b?t ??u.

Hi?n t?i, Canada ng?i trn ??nh nhm A. Nhm B c tnh n?ng c?a Hoa K? trn ??nh. Th?y ?i?n ??ng th? hai tr??c Hoa K? trong nhm B, v?i Th?y S? ? v? tr th? t?. Th?y S? ?? b?o ??m chi?n th?ng ??u tin c?a mnh ?m qua m kh?ng c Zanetti.

? ?ay s lm th? no t?t c? h? ???c th?c hi?n trong khi ch?i nhm:

Tyson Foerster (2G, 1A, 13 SOG)

M?t s? b? sung sau ? vo Gi?i v? ??ch Gi?i v? ??ch th? gi?i 2022, Foerster s? ?? l?i d?u ?n c?a mnh, th??ng xuyn h?n l kh?ng, trong m?t ??i hnh c?a Canada.

M?t cch nh?t qun, Foerster ti?p t?c lm th? m?n. Anh ?y lu?n c nhi?u c st vo m?c tiu, v kh? n?ng b?n l ti s?n l?n nh?t c?a anh ?y.

Foerster ?ang tch l?y ?i?m v? cc k? ho?ch t?n c?ng khc nhau. Anh ta cung c?p trong cc k?ch b?n th?m ch m?nh m? v trn Powerplay. T?t c? chng t?i ??u nghe v? kh? n?ng c?a anh ?y ?? bng n? m?t l?n m?t l?n, nh?ng anh ?y ?a chi?u. ?ay l m?t m?c nh?p s?ch vo OZ, ki?m ???c s? h? tr? v? m?c tiu c?a Olen Zellweger:

? ?ay, Foerster gi? s? nh?t qun c?a mnh. Ridly Greig x to?c Ph?n Lan, nh?ng nh?ng con ???ng mn c?a Foerster. Lm s?ch m? h?n ??n, ?i?m s? c?a Foerster trn Powerplay:

Elliot Desnoyers (2 SOG)

M?t ??i di?n ban ??u c?a Flyers for Canada, Desnoyers ph h?p v?i vai tr c?a mnh nh? m?t ti?n ??o phng th? h?n. Trong ??i hnh ny, anh ?y ch?i su pht d??i cng. Khi gi?i ??u Gi?i v? ??ch th? gi?i n?m 2022 di?n ra, Desnoyers c th? gay ra m?t cht ti?ng ?n.

Tr??c ma gi?i 2021-2022 NHL, Desnoyers khi?n Morgan Frost ?au ??u trong tr?i hu?n luy?n Flyers 2021. Anh ta l m?t ng??i v? pha tr??c hai chi?u, ng??i ?? t?o ?n t??ng v?ng ch?c v? Alain Vigneoault tr??c khi nhi?m k? c?a anh ta k?t thc.

E r?t th?i gian anh ?y b??c ln b?ng, anh ?y ???c ch y. ? Cite> Alain Vigneault; 10/1/2021

M?c d anh ?y v?n ch?a c m?t ?i?m trong gi?i ??u ny, Desnoyers ?ng m?t vai tr quan tr?ng trong vi?c gi? cho ??i th? tho?i mi ??ng sau Canada.

Emil Andrae (3G, 4A, 17 SOG, +4)

Foerster l tr?n ha khi anh ?y th?c hi?n m?t ??i hnh v? ??ch th? gi?i n?m 2022 cho Canada. T??ng t?, c th? ?n t??ng h?n, l Andrae. Philadelphia nn m?n m trn mn trnh di?n phng th? c?a mnh, ??c bi?t l trn Powerplay.

Andrae l m?t l?p lt mu xanh th?ng minh. Anh ta, m?t ng??i b?o v?, v??t tr?i so v?i ?i?m ny trong gi?i ??u. Trong t?t c? cc tri?n v?ng c?a Flyers, Andrae t?a sng nh?t ??n th?i ?i?m ny trong th? gi?i n?m 2022. ?ng d?n ??u tri?n v?ng Philadelphia trong t?ng s? ?i?m, bao g?m cc bn th?ng ghi ???c.

Trong chi?n th?ng ?ng c?a 6-0, Andrae ?? ch?p su c st vo m?c tiu tr??c o. Anh ?y ?? ch?u hai bn th?ng trong chi?n th?ng ?, bao g?m m?t c hch nhanh t? vng trn ??i m?t. Sau ?, s? kin nh?n c?a anh ?y ?? ???c tr?ng by. Anh ta c?ng c? qu? bng, s? d?ng giao th?ng trn n?p g?p v pht hnh m?t pht b?n tnh ton. Andrae ?? ginh ???c m?c tiu Powerplay trn Sebastian Wraneschitz:

Tr? tru thay, hi?u su?t ?nh gi tr? c?a anh ?y ch?ng l?i Hoa K? ?? u?n cong c? b?p c?a anh ?y.

Trong m?t tr?n thua 3-2, Andrae ?? ghi ???c m?t m?c tiu v m?t h? tr?. Hoa K? l ??i th? ?i h?i kh?t khe nh?t ??i v?i Th?y ?i?n t?i th?i ?i?m ny trong Gi?i ??u Th? gi?i 2022.

Brian Zanetti (1A, 1 SOG, -2)

Trong hai tr?n ??u g?n ?ay, Th?y S? ?? chi?n ??u ch?t ch? v?i cc ??i. H? thua ??c, nh?ng ?? h?i ph?c v?i m?t chi?n th?ng so v?i o.

Th?t kh?ng may, Zanetti ?? cai s?a ra kh?i ??i hnh. Anh ?y ?? dnh 2:49 TOI trong tr?n thua 3-2 tr??c ??c. Ti?p theo, anh ra kh?i ??i hnh so v?i o, chi?n th?ng duy nh?t cho Th?y S?.

T??ng t? nh? Andrae, Zanetti ?? c mn trnh di?n t?t nh?t tr??c Hoa K?. Anh ta ghi ???c ?i?m duy nh?t c?a mnh, m?t h? tr?. Zanetti ?? bu?c ph?i g?p ph?i trong DZ, ph v? Joel Henry cho m?t m?c tiu can b?ng s?m. Anh ?y ?? ph?c v? m?t vi hnh ph?t, d?n ??n m?c tiu PowerPlay c?a Hoa K?.

L?ch trnh s?p t?i c?a WJC 2022

Ti?p theo l vng t? k?t c?a Gi?i v? ??ch Junior th? gi?i 2022. Th?y ?i?n s? ??m nh?n Latvia lc 3: 30p. Canada ??i ??u v?i Th?y S? ? 7p. Trn Nightcap, Hoa K? s? chi?n ??u v?i Sc lc 10: 30p.

(?nh c?a Joshua Sarner/Icon Sportswire)

Thm t? cc trang web ch? em c?a chng t?i