ket qua bong da toi qua Chính sách bảo mật

Việc bạn sử dụng và/hoặc đăng ký với bất kỳ khía cạnh nào của trang web này cấu thành bạn chấp nhận chính sách bảo mật này.

Những điều sau đây tóm tắt các cách khác nhau trong đó Mạng thể thao Philly (nhà cung cấp dịch vụ, chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi, chúng tôi dlu3.com (Trang web của trang web). Tất cả các tài liệu tham khảo ở đây cho Philly Sports Network dưới bất kỳ hình thức nào được dự định bao gồm Philly Sports Network, các công ty con, nhà tài trợ và các tổ chức liên kết. Các thuật ngữ của bạn, bạn, một trong những điều của bạn, bạn, bạn có thể tham gia bạn, khách truy cập vào trang web. Bằng cách truy cập, xem hoặc đăng lên bất kỳ trang nào được lưu trữ tại dlu3.com, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện này. Vui lòng đọc chúng một cách cẩn thận trước khi truy cập, xem hoặc đăng lên trang web. Bạn có thể truy cập chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào dlu3.com/privacy-policy.

Ngoài việc xem xét trang này, vui lòng đảm bảo đọc các điều khoản sử dụng của chúng tôi, có sẵn tại dlu3.com/terms và bao gồm ở đây bằng cách tham khảo. Nếu bạn không thể đồng ý với Điều khoản sử dụng hoặc Chính sách bảo mật, vui lòng không sử dụng Trang web. Chính sách bảo mật này không bao gồm thông tin được thu thập ở nơi khác, bao gồm nhưng không giới hạn ngoại tuyến và trên các trang web khác được liên kết từ trang web.

Chúng tôi có quyền thay đổi, bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của chúng tôi, các điều khoản của chính sách quyền riêng tư này. Bạn có trách nhiệm thường xuyên xem xét chính sách bảo mật cho các thay đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi những thay đổi đó đã được thực hiện cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với tất cả các điều khoản sửa đổi như vậy.

Loại thông tin mà trang web thu thập

Trang web thường thu thập thông tin xác định cá nhân với kiến ​​thức và sự đồng ý cụ thể của bạn. Chẳng hạn, khi bạn nhập rút thăm trúng thưởng hoặc cuộc thi, hoàn thành khảo sát, gửi bài đăng, mua hàng, đăng ký (các) ấn phẩm của chúng tôi hoặc đăng ký bất kỳ phần nào trong dịch vụ của chúng tôi, bạn được yêu cầu cung cấp thông tin như email của bạn địa chỉ, tên hoặc số điện thoại. Thông tin tùy chọn như tuổi hoặc giới tính của bạn cũng có thể được yêu cầu.

Các máy chủ của chúng tôi cũng có thể tự động thu thập thông tin về máy tính của bạn khi bạn truy cập trang web, bao gồm nhưng không giới hạn loại phần mềm trình duyệt bạn sử dụng, hệ điều hành bạn đang chạy, trang web giới thiệu bạn và địa chỉ giao thức Internet (IP IP) của bạn . Địa chỉ IP của bạn thường được liên kết với địa điểm mà bạn vào Internet, như nhà cung cấp dịch vụ Internet, công ty hoặc trường đại học của bạn.

Cách trang web sử dụng thông tin do bạn cung cấp

Philly Sports Network có thể sử dụng tên người dùng và mật khẩu của bạn để cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng trang web. Địa chỉ email của bạn sẽ được sử dụng, theo yêu cầu của bạn, để gửi cho bạn một bản sao tên người dùng và mật khẩu của bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin nhận dạng cá nhân, nó sẽ được sử dụng để cung cấp cho bạn dịch vụ bạn đã yêu cầu. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin do bạn cung cấp để liên lạc với bạn về các tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ mới và/hoặc để cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp bằng cách điều chỉnh chúng theo nhu cầu của bạn.

Chúng tôi cũng cho phép truy cập vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi bởi các bên thứ ba cung cấp cho chúng tôi các dịch vụ như bảo trì kỹ thuật, diễn đàn và phần mềm phiếu giảm giá, nhưng chỉ với mục đích và trong phạm vi cần thiết để cung cấp các dịch vụ đó. Nếu bạn chọn mua các mặt hàng thông qua các tính năng trên trang web, chúng tôi có thể chuyển thông tin của bạn cho bên thứ ba cho các dịch vụ như xử lý thẻ tín dụng và thực hiện đơn hàng. Bạn có thể cung cấp thông tin về bản thân cho chúng tôi trong các lĩnh vực của trang web được quản lý hoặc tham gia bởi các bên thứ ba, chẳng hạn như bảng công việc hoặc khu vực mua sắm. Trong những trường hợp như vậy, thông tin được cung cấp có thể được sử dụng bởi chúng tôi và bởi các bên thứ ba như vậy, mỗi bên theo chính sách của riêng mình. Chúng tôi cũng có thể cung cấp thông tin của bạn cho các nhà quảng cáo của chúng tôi, để họ có thể phục vụ quảng cáo cho bạn đáp ứng nhu cầu của bạn hoặc phù hợp với sở thích của bạn. Mặc dù chúng tôi sẽ tìm cách yêu cầu các bên thứ ba đó tuân theo các chính sách bảo mật phù hợp và sẽ không cho phép họ sử dụng thông tin này ngoại trừ mục đích rõ ràng mà nó được cung cấp, chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với bất kỳ hành động hoặc chính sách nào của bên thứ ba. Chúng tôi cũng có thể cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi để hợp tác với các cuộc điều tra chính thức hoặc thủ tục tố tụng, ví dụ, để đối phó với trát đòi hầu tòa, lệnh khám xét, lệnh của tòa án hoặc quy trình pháp lý khác.

Ngoài ra, chúng tôi có quyền sử dụng thông tin chúng tôi thu thập về máy tính của bạn, đôi khi có thể xác định được bạn, cho bất kỳ mục đích kinh doanh hợp pháp nào, bao gồm không giới hạn để giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi, để thu thập thông tin nhân khẩu học rộng và để quản lý trang web.

Mặc dù thông tin nhận dạng cá nhân của bạn được bảo vệ như đã nêu ở trên, chúng tôi có quyền sử dụng, chuyển, bán và chia sẻ dữ liệu về người dùng của chúng tôi cho bất kỳ mục đích kinh doanh nào, chẳng hạn như phân tích xu hướng sử dụng và tìm kiếm các nhà quảng cáo và đối tác tương thích.
Ngoài ra, khi kinh doanh của chúng tôi thay đổi, chúng tôi có thể mua hoặc bán các tài sản khác nhau. Trong trường hợp, tất cả hoặc một phần tài sản được sở hữu hoặc kiểm soát bởi Philly Sports Network, công ty mẹ hoặc bất kỳ công ty con hoặc thực thể liên kết nào được bán, chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc mua lại bởi một công ty khác, thông tin từ và/hoặc về người dùng trang web có thể là một trong những tài sản được chuyển nhượng.

Đăng

Bằng cách gửi nội dung của bạn cho chúng tôi thông qua việc sử dụng các dịch vụ của trang web, bạn đang cấp một không giới hạn, không thể hủy bỏ, không độc quyền, không có tiền bản quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới, có thể chuyển nhượng hoàn toàn, có thể chuyển nhượng và cấp phép phụ để sử dụng, sao chép, sao chép , Sửa đổi, thích nghi, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm tập thể hoặc phái sinh từ, phân phối, thực hiện và hiển thị toàn bộ nội dung của bạn hoặc một phần và để kết hợp chúng trong các tác phẩm khác dưới mọi hình thức, phương tiện truyền thông hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc sau này được phát triển. Bạn tiếp tục đảm bảo rằng tất cả những người được gọi là quyền đạo đức trong nội dung đã được miễn. Chúng tôi có thể thu thập đăng ký và thông tin khác về bạn thông qua trang web. Bằng cách gửi nội dung của bạn cho chúng tôi thông qua các dịch vụ, bạn đồng ý để nội dung của bạn được chính quyền của chúng tôi xem xét. Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của chính quyền của chúng tôi, để sửa đổi, xuất bản hoặc không xuất bản bất kỳ nội dung nào bạn gửi lên Trang web.

Bạn không được sử dụng tên của chúng tôi để chứng thực hoặc quảng bá bất kỳ sản phẩm, ý kiến, nguyên nhân hoặc ứng cử viên chính trị nào. Đại diện cho các ý kiến ​​cá nhân của bạn như được chúng tôi tán thành bởi chúng tôi hoặc bởi các nhà tài trợ, đối tác hoặc bất kỳ tổ chức liên quan nào của chúng tôi đều bị nghiêm cấm.

Bạn hiểu rằng tất cả nội dung được đăng lên trang web là trách nhiệm duy nhất của cá nhân ban đầu đăng nội dung. Bạn hiểu thêm rằng tất cả các ý kiến ​​được thể hiện bởi người dùng của trang web đều được thể hiện nghiêm ngặt về khả năng cá nhân của họ chứ không phải là đại diện của chúng tôi hoặc là đại diện của bất kỳ nhà tài trợ hoặc đối tác nào của chúng tôi. Các ý kiến ​​mà bạn hoặc người khác đăng lên trang web không nhất thiết phản ánh ý kiến ​​của chúng tôi.

Bằng cách đăng nội dung lên Trang web, bạn bảo đảm và tuyên bố rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát tất cả các quyền đối với nội dung đó, bao gồm nhưng không giới hạn tất cả các quyền cần thiết để bạn cung cấp, đăng, tải lên, đầu vào hoặc gửi nội dung nói trên hoặc sử dụng của bạn của nội dung là một sử dụng công bằng được bảo vệ. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không cố ý hoặc với ý định lừa đảo cung cấp tài liệu sai lệch hoặc thông tin sai lệch. Bạn tuyên bố và đảm bảo rằng nội dung bạn cung cấp không vi phạm chính sách quyền riêng tư này hoặc các điều khoản sử dụng. Trách nhiệm duy nhất của bạn là đảm bảo rằng các bài đăng của bạn không tiết lộ thông tin bí mật và/hoặc độc quyền. Chúng tôi cảnh báo bạn không tiết lộ thông tin cá nhân có giá trị về bản thân hoặc con cái của bạn, ví dụ: số an sinh xã hội, số thẻ tín dụng, v.v.

Chúng tôi yêu cầu bạn tôn trọng cộng đồng trực tuyến của chúng tôi và các cá nhân tham gia. Hành vi của bạn nên được hướng dẫn bởi ý thức chung và nghi thức cơ bản. Về việc đăng bài bình luận, hình ảnh, video, âm nhạc, liên kết hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bài nộp trực tuyến), bạn đồng ý không:

o Sử dụng trang web theo cách vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành nào, cả tiểu bang hoặc liên bang.
o Đăng hoặc truyền bất kỳ tài liệu nào (i) mà bạn không có quyền được truyền theo luật hiện hành, bao gồm bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại hoặc luật chứng khoán hoặc (ii) vi phạm nghĩa vụ của bạn đối với bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các thỏa thuận không tiết lộ .
o cố ý tìm kiếm thông tin về người dùng khác mà không có sự cho phép rõ ràng của họ; có được các bản sao hoặc sửa đổi các tệp, mật khẩu hoặc dữ liệu khác thuộc về người dùng khác mà không có sự cho phép rõ ràng của họ; thu hút người dùng khác Mật khẩu mật khẩu hoặc thông tin tài khoản khác; hoặc thu hoạch tên người dùng, địa chỉ email hoặc thông tin cá nhân khác cho bất kỳ mục đích nào.
o Việc mạo danh bất kỳ người nào, tuyên bố sai lệch hoặc nói sai về sự liên kết của bạn với một người hoặc tổ chức.
o Phá tội, lạm dụng, quấy rối, rình rập, đe dọa hoặc vi phạm các quyền hợp pháp (như quyền riêng tư và công khai) của người khác; sử dụng ngôn ngữ tấn công về chủng tộc, sắc tộc hoặc khác; thảo luận hoặc kích động hoạt động bất hợp pháp; hoặc sử dụng ngôn ngữ rõ ràng/tục tĩu hoặc thu hút/đăng hình ảnh rõ ràng về tình dục (thực tế hoặc mô phỏng).
o Đăng bài nộp có chứa ảnh khỏa thân, bạo lực hoặc đối tượng tấn công.
o Đăng ảnh hoặc video của người khác mà không có người đó đồng ý hoặc xâm chiếm quyền riêng tư của bạn thông qua các bài nộp của bạn.
o Thúc đẩy thông tin mà bạn biết là sai hoặc gây hiểu lầm hoặc thúc đẩy hoặc tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp, vi phạm bản quyền hoặc hành vi lạm dụng, đe dọa, tục tĩu, phỉ báng hoặc phỉ báng.
o Thúc đẩy không dung nạp tôn giáo, homophobia hoặc đăng các cuộc tấn công cá nhân khi sử dụng trang web.
o Tham gia hoặc tạo điều kiện cho việc truyền thư hàng loạt không được yêu cầu, cung cấp hoặc đăng lên trang web bất kỳ bản gửi nào cấu thành thư rác, thư rác, quảng cáo và/hoặc cung cấp thương mại.
o Thu hoạch hoặc thu thập thông tin khác về người khác, bao gồm địa chỉ email hoặc sử dụng thông tin thu được từ các dịch vụ của chúng tôi để gửi email không được yêu cầu khác dưới bất kỳ hình thức nào.
o Bán hoặc chuyển hồ sơ hoặc tài khoản của bạn trên trang web cho người khác hoặc thực thể.
o Sử dụng các cơ sở, dịch vụ hoặc tài nguyên của chúng tôi theo cách can thiệp hoặc phá vỡ người dùng mạng, dịch vụ hoặc thiết bị khác. Sự can thiệp hoặc gián đoạn đó bao gồm nhưng không giới hạn ở Để tương tác với trang web, chẳng hạn như tập lệnh để thu hoạch dữ liệu. Điều này cũng bao gồm các hoạt động thăm dò bảo mật trái phép hoặc các nỗ lực khác để đánh giá tính toàn vẹn bảo mật của mạng hoặc hệ thống máy chủ mà không được phép.

Chúng tôi có quyền điều tra và thực hiện hành động pháp lý đối với bất kỳ ai, theo quyết định riêng của chúng tôi, chúng tôi xác định đã vi phạm các hạn chế được nêu trong chính sách quyền riêng tư này, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ thông tin hồ sơ vi phạm hoặc đệ trình và/hoặc đình chỉ của bạn truy cập vào trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó mà không cần thông báo hoặc lý do.

Bạn đồng ý bồi thường và giữ chúng tôi và các công ty con, các công ty liên kết, cán bộ, đại lý và nhân viên vô hại trong bất kỳ và tất cả các yêu cầu, yêu cầu, thiệt hại, chi phí và chi phí (thực tế và hậu quả), bao gồm cả phí luật sư, phát sinh từ hoặc liên quan khác để bạn sử dụng trang web. Bất kỳ nội dung nào bạn cung cấp cho Trang web, vi phạm các Điều khoản này hoặc bất kỳ quyền nào của bên thứ ba thông qua việc bạn sử dụng Trang web là trách nhiệm của bạn.

Cookie và đèn hiệu web

Chúng tôi có thể sử dụng cookie hoặc đèn hiệu web (Thẻ Pixel, thẻ pixel rõ ràng) để kiểm soát việc hiển thị quảng cáo, theo dõi các mẫu sử dụng trên trang web, cung cấp nội dung biên tập và đăng ký ghi và thông tin cá nhân hóa. Cookie của chúng tôi có thể chứa thông tin nhận dạng cá nhân và các cookie như vậy có thể được chia sẻ với các chi nhánh của chúng tôi và các công ty khác. Một số nhà quảng cáo của chúng tôi cũng có thể phục vụ bạn cookie. Chúng tôi không có quyền kiểm soát cookie được đặt bởi các nhà quảng cáo.

Chúng tôi có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo để giúp trình bày quảng cáo trên trang web. Các nhà cung cấp này có thể sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc các công nghệ tương tự để phục vụ cho bạn quảng cáo phù hợp với sở thích mà bạn đã hiển thị bằng cách duyệt qua trang web này và các trang web khác mà bạn đã truy cập, để xác định xem bạn đã thấy một quảng cáo cụ thể trước đây hoặc để tránh gửi cho bạn quảng cáo sao chép. Khi làm như vậy, các nhà cung cấp này có thể thu thập dữ liệu phi cá nhân, chẳng hạn như loại trình duyệt của bạn, hệ điều hành, các trang web được truy cập, thời gian truy cập, xem nội dung, quảng cáo được xem và dữ liệu clickstream khác. Việc sử dụng cookie, đèn hiệu web hoặc các công nghệ tương tự của các nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo này phải tuân theo các chính sách bảo mật của họ, không phải của chúng tôi và chúng tôi từ chối tất cả các trách nhiệm pháp lý liên quan.
Nếu bạn không muốn nhận cookie, trình duyệt web của bạn có thể bao gồm một tùy chọn cho phép bạn không chấp nhận chúng. Tuy nhiên, một số phần của trang web có thể không hoạt động đúng nếu cookie bị từ chối bởi trình duyệt của bạn.

Bảo mật thông tin và thông báo

Vì không có truyền dữ liệu qua internet là hoàn toàn an toàn và không có hệ thống bảo mật vật lý hoặc điện tử nào là không thể xuyên thủng, mạng thể thao Philly không thể đảm bảo bảo mật của bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi hoặc bảo mật máy chủ hoặc cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Bằng cách sử dụng trang web, bạn đồng ý giả định bất kỳ và tất cả các rủi ro liên quan đến thông tin được gửi cho chúng tôi hoặc được chúng tôi thu thập khi bạn sử dụng trang web. Trong trường hợp không thể xảy ra, chúng tôi tin rằng bảo mật thông tin về bạn trong sở hữu hoặc quyền kiểm soát của chúng tôi đã bị xâm phạm, chúng tôi có thể tìm cách thông báo cho bạn. Nếu thông báo là phù hợp, chúng tôi có thể thông báo cho bạn qua email với điều kiện chúng tôi có địa chỉ email của bạn.

Bọn trẻ

Trang web này không dành cho trẻ em dưới 13 tuổi (trẻ em nhỏ bé) và thu thập thông tin cá nhân từ trẻ vị thành niên thông qua các dịch vụ của trang web bị nghiêm cấm. Trẻ em không được phép cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân hoặc sử dụng các lĩnh vực thảo luận công khai, diễn đàn hoặc trò chuyện của chúng tôi. Không có nội dung nên được hướng tới trẻ vị thành niên bởi những người dùng khác. Trẻ em không đủ điều kiện để sử dụng trang web và chúng tôi không cố ý chấp nhận thông tin cá nhân của chúng. Trẻ vị thành niên trong độ tuổi từ 13 đến 17 phải có sự cho phép của cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp trước khi mua hàng, bao gồm cả đăng ký, trên trang web.

Nếu trẻ vị thành niên tiết lộ thông tin về bản thân trong các khu vực có thể truy cập công khai của trang web, họ có thể nhận được tin nhắn không được yêu cầu từ các bên khác. Theo đó, trách nhiệm của cha mẹ của họ hoặc (các) người giám hộ hợp pháp là ngăn họ làm như vậy.

Phối hợp chính sách bảo mật

Nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm hoặc câu hỏi nào về bất kỳ khía cạnh nào của chính sách này, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Nếu bạn tin rằng công việc của bạn đã được sao chép và có thể truy cập trên trang web theo cách cấu thành vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bạn đã bị vi phạm, vui lòng báo cáo cho chúng tôi qua email tại [Email được bảo vệ] hoặc bằng văn bản để:

Mạng lưới thể thao Philly
Attn: Quyền riêng tư
1 Trung tâm Metrotech phía bắc, 3RD Sàn nhà
Brooklyn, NY 11201

Bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc và bị ràng buộc bởi chính sách quyền riêng tư này, cũng như các điều khoản sử dụng và bất kỳ thỏa thuận sử dụng nào khác của chúng tôi có thể chi phối hành vi của bạn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm website. Xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm.

Thêm từ các trang web chị em của chúng tôi